Pondelok – Piatok: 9:00 – 18:00, Sobota: 9:00 – 12:00 -- Dnes je -- Meniny oslavuje:
Osobné vozidlá
Úžitkové vozidlá
Výkup a Leasing
Dovoz vozidiel
Odťahová služba
previous arrow
next arrow
Slider

cookies

Prevádzkovateľom webových stránok na doméne autobazardarinex.sk je spoločnosť Štefan Slezák S-Servis, Svätoplukova 2739/13, 90201 Pezinok, IČO: 35 082 593 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Cookie je malý textový súbor, ktorý je zapísaný do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej stránky. Webovým stránkam umožňuje poskytovať jej funkcie alebo zapamätať si informácie o Vašej návšteve.

Na našich stránkach využívame len 2 druhy cookie:

  1. Nutné súbory cookies – nutné súbory cookie sa používajú na poskytovanie základných funkcií na našej webovej stránke. Nutné súbory cookie sa nevyužívajú na ukladanie osobných údajov. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookie. Tieto súbory cookie sa po zatvorení stránky automaticky zmažú.
  1. Súbory cookie tretích strán – na našej stránke na zlepšenie Vášho komfortu pri vyhľadaní nášho autobazáru Vám poskytujeme možnosť využiť služby Google Maps. Službu Google Maps považujeme za užitočnú a bezpečnú.
Prosím venujte pozornosť pravidlám používania cookies spoločnosťou Google:

Pravidlá používania cookies spoločnosťou Google, Inc.

Nad spracovaním údajov získaných prostredníctvom cookies spoločnosti Google máte úplnú kontrolu. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Internet Explorer™
Safari™
Opera™
Mozilla Firefox™
Google Chrome™

Údaje získané z cookies tretích strán, z používania aplikácie Google Maps, nie sú uchovávané v našich systémoch. Pre účely Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako nás môžete kontaktovať?

Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov môžete použiť nasledujúce kontakty:

darinex@darinex.sk
Štefan Slezák S-Servis, Svätoplukova 2739/13, 90201 Pezinok

Vaše údaje pre daný účel spracovávame vždy iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu ich spracovania, vrátane archivácie a vysporiadania všetkých súvisiacich záväzkov z obchodného vzťahu (ak nestanovia právne predpisy dlhšiu dobu). Osobné údaje sú zlikvidované (fyzicky zničené alebo vymazané) vždy bez zbytočného odkladu po zániku účelu (resp. právneho dôvodu) spracovania, resp. po uplynutí zákonom stanovenej doby, počas ktorej sme oprávnení či povinní tieto údaje uchovávať.

Spracovaním sa v tejto súvislosti rozumie tiež uloženie a ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov v systémoch MS Outlook, Excel, Word, ako aj v našich ďalších informačných systémoch a evidenciách na uvedené účely.

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov na tento účel nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani k profilovaniu.

1. Ktoré Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame iba v nasledujúcom rozsahu: Vaše identifikačné a kontaktné údaje (najmä titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa prípadne fakturačná adresa, telefonický a mailový kontakt, rodné číslo, dátum narodenia, pracovné zaradenie).

2. Ako chránime Vaše osobné údaje?

Môžete si byť úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

3. Komu ďalšiemu poskytujeme Vaše osobné údaje a prečo?

Vaše osobné údaje v tejto súvislosti poskytujeme iným príjemcom v odôvodnených prípadoch, a to

• príjemcom vykonávajúcim doručovanie zásielok ako napr. poštové podniky a kuriérske spoločnosti
• lízingovej spoločnosti v prípade realizácie úveru na kúpu automobilu
• a ďalej v zákonom stanovených prípadoch príslušným štátnym orgánom alebo prípadne iným zainteresovaným subjektom pre naplnenie vyššie uvedeného účelu spracovania alebo z dôvodu ochrany našich práv (napr. súdom).

Vaše údaje nebudeme prenášať do tretej krajiny.

4. Aké máte práva k Vašim osobným údajom?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame, máte za podmienok, stanovených Nariadením, nasledujúce práva, ktoré voči nám ako Prevádzkovateľovi môžete uplatniť: • právo získať potvrdenia o (ne)spracovávaní Vašich osobných údajov a na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracovávame; • právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné; • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak sú splnené podmienky dané zákonom; • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú; • právo na prenesenie Vašich osobných údajov k inému Prevádzkovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť písomným či e-mailovým podaním, doručeným Prevádzkovateľovi na nižšie uvedené kontaktné adresy.

Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
IČO: 36064220
so sídlom Hraničná 12, SK – 820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

5. Kde sa dozviete viac?

S akýmikoľvek otázkami, týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obracať na nižšie uvedené kontakty:

kontaktná adresa: Štefan Slezák S-Servis, sídlo: Svätoplukova 2739/13, prevádzka: Myslenická 1, 90201 Pezinok email: darinex@darinex.sk

Autobazár. Ponuka osobných, úžitkových, terénnych, nákladných vozidiel, motoriek, návesov, skútrov, lodí, náhradných dielov…